כתב תנאי שימוש באתר  
 
 
 
 
כללי
נטלי פרוז מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, מבקר באתר, מקבל מידע המפורסם באתר ומקבל שירות באתר, באופן ישיר או בעקיפין.

עשית השימוש באתר ובשירות מהוה הסכמה מפורשת של המשתמש לכל האמור בכתב השימוש הזה והמשתמש באתר מאשר בזה כי קרא מראש ובקפידה את כתב תנאי השימוש בטרם החל לעשות שימוש באתר, והסכים לכל האמור בו.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, כל זכויות היוצרים בפרסומי האתר, הינן קנין רוחני של נטלי פרוז ושייכות לנטלי פרוז בלבד ו/או מפורסמות על ידי נטלי פרוז בכפוף להרשאה מוגבלת של בעל הזכויות המקוריות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על כל טקסט, תמונות איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט .

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לשווק, לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת נטלי פרוז ואין לעשות בחומר המוגן כל שימוש מסחרי.אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא" ("AS IS")

נטלי פרוז לא תישא באחריות כל שהיא להתאמת השירות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תישא נטלי פרוז באחריות כל שהיא לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

המשתמש בלבד ישא באופן בלעדי באחריות בעשותו שימוש בשירות.

נטלי פרוז לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או חיסור ו/או הוצאה ו/או אשם ו/או רשלנות שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי: JAVA, ACTIVE-X, JAVASCRIPT וכל יישום וטכנולוגיה אחרים.

נטלי פרוז איננה אחראית בכל דרך שהיא לאתרים, למידע, לתכנים, לקישורים ולכל דבר המופיע באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות (LINKS) מאתר זה ו/או המקשרים אל אתר זה.

תחולת הדין ומקום השיפוט

הדין הישראלי בלבד ובאופן בלעדי, להוציא כל דין אחר, יחול על השימוש והמשתמשים באתר, ככל שהדבר מתיחס לאתר והנובע ממנו.

לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בלבד, תהיה סמכות שיפוט בלעדית, להוציא כל מקום שיפוט אחר, בכל הענינים הקשורים או הנובעים מהשימוש באתר או בקשר אליו.

השימוש באתר זה, מותנה בהסכמה של המבקר/קורא לכל שנאמר בהודעה זו.
 
 
 
  חזרה לתחילת העמוד