[    רבמצדב 22 ,ישיש םוי תרודהמ


קוט לומס
ןויחוא ןרק תאמ


תא יתרסינשכ היה םיאישה איש"
"הווקתה

םישנא הלחתהב .ןיינב ירמוחל תונחב הלש הניגנה ילכ תא הנוק זוראפ ילטנ תינרוסמה
תובשחנ תורומזת םע ןגנל התוא םינימזמ םויה לבא ,שארב םהל תרסנמ איהש וננולתה

היה .הלש יתנשה הלאגה טרצנוק תא רטס'צסו לש תינומרהליפה תרומזתה המייק רבעש עובשב
רתוי קימעמ טבמ לבא ,הז גוסמ םיחצחוצמ םיטרצנוק לש םכרדכ ,דבוכמו םישרמ ,ןיינעמ
אל ,תמאה) השיערמה תילגתה .רוסמ לע תנגנמש האנו הזר הרוחב הליג הרטסקרואה בכרהב
ולאל רתוי םימוד ילקיזומה רוסמה לש וילילצ ,ונל רכומה ינשערה רוסמל דוגינב .ארונ
רצוקב ןיתמהלו ונילע התחנש הלקה המונתהמ דימ ץיקהל ונל המרג (רתימ ילכמ םיקפומה
וז .תרשכומה תינרוסמה יהימ ,תיעבט תונרקסמ ,ררבלו תשגל ידכ ,טרצנוקה םויסל חור
לבא" .רוסמ ילע תונגנמש םלועב תורופסה תוילארשיה תחא 27, תב ,זוראפ ילטנכ הררבתה
הז יליבשבו ,םלועה יבחרב דואמ םיטעמ שי רוסמ ינגנ" ,המצעב הדומ איה ,"המכוח אל הז
."תורחת הברה ןיא ,הדובע הברה שי יכ ןיוצמ

םע לבא ,םירשעה תונש לש ב"הראבו הפוריאב ירלופופ הניגנ ילכ היה ,ררבתמ ,רוסמה
רוניכו לילח ,רתנספ ומכ הניגנ ילכל ונפ םיבר םינמא .קפואה ןמ םלענ אוה םינשה
"טרבק" טרסב הניצסה תא ,םינרוסמה הירבחו ילטנמ ץוח ,םויה רכוז ימ .חכשנ רוסמהו
.תעתפומה ילנימ הזייל לש הפוצרפ לומ לא רוסמה שגומ וב ,יגולותימהו ירוקמה

?ילקיזומ רוסמב אקווד ןגנל תעגה ךיא -

לצא תדמלתמכ תוחמתהל םינש שולש ינפל קרוי וינל יתאבו רוד תבב תינדקר יתייה" :ילטנ
דוקירה תריירקל ץק םשו שיבכה תא יתיצחשכ בכר יב עגפ דחא םוי .תידגאה םאהרג התרמ
המ יתעדי אל יכ ,תוריקה לע יתספיט המ ןמז ךשמבו דוקרל דוע יתלוכי אל זאמ .ילש
הירטסואל יתעסנ זאו .יופצהמ םדקומ המייתסה ילש הריירקהש ירחא ימצע םע תושעל
אוה .ןגנל יתוא דמליש ונממ יתשקיבש ,יתבהלתה ךכ לכו בוחרב ןגנמ רוסמ ןגנ יתיארו
המ תא תוקחל ליחתאשו רוסמ יל חקאש הלחתה רותבו ,דבל דומלל הכירצ ינאש יל רמאו בריס
תלעב לש ןשיה רוסמה תא הלאשו קרוי וינל הרזח ילטנ ."ימצעב איצמאו השע אוהש יתיארש
םינוקיתל וב השמתשה איהש רוסמ הנממ יתלאש" :סניווקב הירוטסא תנוכשב הלש תיבה
הז .םינוש םילילצ השיש קיפהל יתחלצהו הירטסואב יתעמשש ןגנה תא תוקחל יתיסינ .תיבב
שדח רוסמ םע ,הלאכ םילילצ קיפהל יתחלצה הזכ רוסממ םאש יתנבהו דולחו ןשי רוסמ היה
."םילילצ רתוי קיפהל לכוא ילוא

?הניגנ ילכ תונחב וא הדובע ילכ תונחב םינוק ה זכ רוסמ -

שממ היווח יל התיה ,רוסמ תונקל יתכלהש הנושארה םעפב .ןיינבל הדובע ילכ תונחב"
המכ קיפהל הלוכי ינא םהמ הזיאמ תוארל יתיצר יכ ,תונחב םירוסמ המכ יתסינ .הקיחצמ
.ילש תונחב קרוש הז ימ קועצל ליחתהו תונחה לעב עיגה המ ןמז ירחא .םילילצ רתויש
ןתנ אוה רקי רוסמ תונקל יתאבש ןיבה אוהש עגרהמ .תיאקיזומ ינאשו ינא וזש ול יתרבסה
."הצור ינאש המכ תוסנל יל

?רוסמ הלוע המכ -

תיתוכיא תכתממ יושעה ללכושמ רוסמ לש וריחמ לבא ,רלוד 12-ב םיטושפ םירוסמ שי"
."רלוד ףלא 12-ל םג עיגהל לוכי ,םיקומעו םייקנ ,םילילצ הברה ונממ קיפהל רשפאש

?רוסמ לע הניגנב םלועב םסרפתהש והשימ שי ?רוסמל וטר'צנוק הזיא םעפ בתכ והשימ -

,םימסרופמ םינגנ ןיא לבא ,םילועמ םינגנ ,םיבשוחש הממ רוסמ ינגנ רתוי הברה שי"
םיוות שי .םיריוצמ םיטרסו םימסרופמ םיטרס הברה לש לוק יספב רוסמה תא עומשל רשפא
םע קורו ירטנאק תקיזומ םיבתוכש םינמא םג שי .רוסמל תויסלק תוילקיזומ תוריצי שיו
וטר'צנוקה .הקיזומל רפס תיבב תונרוסמ דומלל רשפא יא ,רדוסמ אל הז לבא ,רוסמ
."ם רא ןאירוט'צח לש רוסמו רתנספל וטר'צנוק אוה רתויב םסרופמה

יצחו םייתנשב הריירקל ךפהו זוירוק רותב ילצא ליחתה" ,ילטנ תמכסמ ,"רוסמה"
לבא ,השוע ינאש המ הזש םהל יתרפיסשכ שארה לע יתלפנש ובשח ילש םירוהה .תונורחאה
ללוכ ,םינושה ץיקה ילביטספב ,םינואיזומב ,תורומזת םע העיפומ ,תיניצר ינאש וארשכ
לש םיתבב םייטרפ םירמאק םיטרצנוקל יתוא חקולש ןכוס יל שישו ,תויסנכב ,קראפ לרטנסב
."ועגרנו הבוט הסנרפ הזב שיש ואר .החידב אל וזש וניבה םה ,םישנא

?הריירקב איש לע עיבצהל הלוכי תא -

."לארשי לש תינומרהליפה תרומזתה םע "הווקתה" תא יתנגינשכ היה םיאישה איש"

תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved  [     10-August-2001 ,ישיש םוי תרודהמ


קוט לומס
ןויחוא ןרק תאמ

םכנמויב ומשר


שדוחב תעסונ ,הנורחאה הפוקתב קרוי וינב הלודג החלצהל הכוזש ,זוראפ הילטנ תינרוסמה
םויב עיפוהל קיפסת איה ןכ ינפל .רוסמב הניגנל תושדח תוקינכט דומלל ץיוושל אבה
,ןואיזומה לש רצחה תוביסמ תרגסמב ,סניוקבש PS1 ןואיזומב ,טסוגואב 12 ,בורקה ןושאר
םיפסונ םיטרפ .$5 :הסינכ ימד .רבמטפסב 3 דע ןושאר םוי ידמ תומייקתמש Warm Up"",
... :'לטב


תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved

BACK